Περιγραφή

Περιγραφή

Q 61

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤHΣ ΑΝΤΟΧHΣ ΣΚΥΡΟΔEΜΑΤΟΣ

To Q 61 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με δύο τρόπους: τη μέθοδο αναπήδησης και τη μέθοδο υπερήχων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ηχητικής και ταχύτητας του σκυροδέματος.