ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Για την επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στα οποία παρουσιάζονται  θραύσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος και  οξείδωση των οπλισμών τους, προτείνονται τα παρακάτω βήματα, τα οποία περιγράφουν συνοπτικά την ενδεικνυόμενη διαδικασία:

1. Απομάκρυνση όλων των αποσαθρωμένων τμημάτων σκυροδέματος και πλήρης αποκάλυψη των διαβρωμένων οπλισμών.

2. Καθαρισμός διαβρωμένων οπλισμών για απομάκρυνση της σκουριάς καθώς και του συνόλου της περιοχής προς επισκευή.

3. Επάλειψη του οπλισμού   για σταθεροποίηση της σκουριάς με ATRIACONVERTER της ATRIA με πινέλο πάνω στον οπλισμό.

4. Επίστρωση ενός στρώματος κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας FERROPROTECT της CIR, πάχους 1-2 mm με βούρτσα πάνω στον οπλισμό και στις προσκείμενες επιφάνειες σκυροδέματος

5. Εφαρμογή υλικού CONSILEX SAN της AZICHEM με ψεκασμό για την αύξηση της πρόσφυσης επιφανείας υφιστάμενου σκυροδέματος.

6. Εφαρμογή κονιάματος επισκευής οπλισμένου σκυροδέματος REPAR TIX της AZICHEM, σε κατάλληλο πάχος (τοποθετείται σε πάχη των 3-4 cm την φορά) για την αποκατάσταση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος.

7. Εφαρμογή λεπτόκοκκου κονιάματος φινιρίσματος με αναστολέα διάβρωσης REPAR SM της AZICHEM, σε πάχος 2-3mm, για προστασία έναντι διάβρωσης καθώς και για εξομάλυνση και φινίρισμα.

  • Λεπτομέρειες εφαρμογής, απαραίτητη διαβροχή της επισκευαζόμενης επιφάνειας, καθώς και τήρηση του χρόνου δράσης των επισκευαστικών υλικών όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 40mm

Εφαρμογή στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου λεπτόκοκκου κονιάματος φινιρίσματος με αναστολέα διάβρωσης REPAR SM της AZICHEM, σε πάχος 2-3 mm ή εμποτισμός της επιφάνειας  του σκυροδέματος  με την χρήση  CONSILEX NO RUST της AZICHEM.