Ενίσχυση τοιχοποιίας από τη μία ή δύο πλευρές της τοιχοποιίας με το σύστημα ARMATEX που αποτελείται από δομικό πλέγμα ινών υάλου GLASSTEX STRUKTURA με αγκύρια είτε τύπου VORTEX από ανοξείδωτο ελικοειδή χάλυβα ή αγκύρια από ίνες γυαλιού GLASS CONNECTOR “L” ή με αγκύρια OPEN HAND 1 (για μία πλευρά του τοίχου) ή OPEN HAND 2 (για τις δύο πλευρές του τοίχου) και χρήση ινοπλισμένου κονιάματος τύπου CALCE STORICA – Μ15.

1. Διάνοιξη και καθαρισμός οπών (σε βάθος 2/3 της τοιχοποιίας).

2. Εφαρμογή ενέματος στις οπές τύπου HISTORIC L

3. Εισαγωγή αγκυρίων VORTEX ή GLASS CONNECTOR “L” ή ΟPEN HAND 1 ή OPEN HAND 2

Τέσσερα (4) ανά τ.μ.

4. Εφαρμογή κονιάματος CALCE STORICA “πεταχτό” (σε πάχος 1 cm).

5. Εφαρμογή δομικού πλέγματος GLASSTEX STRUKTURA (συνήθως ο τύπος 330).

6. Εφαρμογή κονιάματος CALCE STORICA σαν τελική στρώση (συνολικού πάχος συνήθως 3 cm).

Σε περίπτωση εφαρμογής και από τις δύο πλευρές του τοίχου, εφαρμόζεται το δομικό πλέγμα GLASSTEX STRUKTURA με διαμπερή αγκύρια και τα αντίστοιχα κονιάματα.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ