Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 175 C CR FR

ΠΟΛΥ ΟΛΚΙΜΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΙΝΕΣ

Το FLUECO 175 C CR FR είναι ένα προ-αναμεμιγμένο, έγχυτο, κονίαμα, το οποίο είναι ενισχυμένο με συνθετικές και εύκαμπτες ανοξείδωτες ίνες χάλυβα χρωμίου. Αναπτύσσει υψηλή αρχική και τελική μηχανική αντοχή, είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό ακόμη και σε επιθετικά περιβάλλοντα. Είναι κατάλληλο για δομικές επισκευές  σκυροδέματος που υπόκεινται σε υψηλές φυσικές, χημικές και περιβαλλοντικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων προκατασκευασμένων κατασκευών που υπόκεινται σε θειική επίθεση, επισκευές μεγάλου όγκου και κατασκευή σκυροδέματος με πάχος στρώσης έως 5 cm ανά στρώση χωρίς χρήση πλέγματος,  υδραυλικά έργα, υποδομές, οδογέφυρες και σήραγγες, ακόμη και σε κατασκευές που έρχονται σε επαφή με θαλασσινό νερό.

Συσκευασία: 25 kg/ σάκο + 250g/σάκο ίνες
Κατανάλωση: 20 kg/m2/cm (νερό ανάμιξης: 3,75 – 4,25 lt/σάκο)

FLUECO 175 C CR FR


Brand: DRACO
Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 175 C CR FR

 HIGHLY DUCTILE POURABLE MORTAR, RESISTANT TO AGGRESSIVE ENVIRONMENTS AND FIBRE- REINFORCED WITH FLEXIBLE CHROME FIBRES

FLUECO 175 C CR FR is a pre-mixed, pourable, shrinkage-compensated cementitious mortar that is fiber-reinforced with synthetic fibers and flexible, stainless chromium steel fibers.  FLUECO 175 C CR FR develops high initial and final mechanical strength, is waterproof and durable even in aggressive environments. It provides strong bonding to steel and concrete. The characteristics of FLUECO 175 C CR FR make it suitable for structural repairs of concrete buildings subject to high physical, chemical and environmental attacks. FLUECO 175 C CR FR should be used for the structural repair, maintenance and restoration of damaged concrete and reinforced concrete structures exposed to aggressive environments. FLUECO 175 C CR FR is particularly suitable for:  structural repair of pillars, beams, floor slabs and walls in reinforced concrete including prefabricated structures subject to sulphate attack, large volume repairs and build ups of concrete with layer thickness up to 5 cm per coat, hydraulic works, infrastructures, viaducts and tunnels, even on structures in contact with sea water.

Packaging: 25 kg/bag+ 250g bag for fibers
Consumption: 20 kg/m2 per cm of thickness (mixing water: 3.75 – 4.25 lt/bag)