Περιγραφή

Περιγραφή

ANCHORSANA FIX

ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

Το ANCHORSANA FIX είναι ένα έτοιμο ρεοπλαστικό κονίαμα με ελεγχόμενη θιξοτροπικότητα, με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο, φυσικά πρόσμικτα και ειδικά συνδετικά. Χρησιμοποιείται για τη στερέωση και  μεταλλικών και πλαστικών  ράβδων καθώς  και αγκυρίων STATI BAR. Πρόκειται για ένα προϊόν με γρήγορη ωρίμανση και ανάπτυξη μηχανικής αντοχής μετά από 90 λεπτά από την έναρξη της σκλήρυνσης. Μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες ρεοπλαστικότητας της εφαρμογής βάσει του ποσοστού νερού ανάμιξης που κυμαίνεται από 23% έως και 30%. Ιδανικό για την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,6kg/cm3