Περιγραφή

Περιγραφή

ANCHORSANA FIX

ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΡΑΒΔΩΝ

Το ANCHORSANA FIX είναι ένα έτοιμο ρεοπλαστικό κονίαμα με ελεγχόμενη θιξοτροπικότητα, με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο, φυσικά πρόσμικτα και ειδικά συνδετικά. Χρησιμοποιείται για τη στερέωση και  μεταλλικών και πλαστικών  ράβδων καθώς  και αγκυρίων STATI BAR. Πρόκειται για ένα προϊόν με γρήγορη ωρίμανση και ανάπτυξη μηχανικής αντοχής μετά από 90 λεπτά από την έναρξη της σκλήρυνσης. Μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες ρεοπλαστικότητας της εφαρμογής βάσει του ποσοστού νερού ανάμιξης που κυμαίνεται από 23% έως και 30%. Ιδανικό για την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,6kg/cm3

Περιγραφή

Περιγραφή

ANCHORSANA FIX

RHOPLASTIC MORTAR FOR FIXING ANCHORS, BARS AND RODS

ANCHORSANA FIX is a ready-made rheoplastic mortar with controlled thixotropicity, based on natural hydraulic lime, natural admixtures and special binders. Used for fastening both metal and plastic rods as well as STATI BAR anchors. It is a product with fast maturation and development of mechanical strength after 90 minutes from the beginning of hardening. It can be applied depending on the rheoplastic needs of the application based on the percentage of mixing water ranging from 23% to 30%. Ideal for the restoration of listed buildings and monuments.

Packing: 25kg / bag
Consumption: 1.6kg / cm3