Περιγραφή

Περιγραφή

ANTIGRAF PERMANENT

TWO-COMPONENTS, TRANSPARENT AND WATER-BASED ANTI-GRAFFITI PROTECTIVE

ANTIGRAF PERMANENT is based on a two-components water-based polyurethane system, “solvent-free”, specific for the permanent protective treatment from the penetration of graffiti and vandalism soiling on absorbent substrates in general (natural stone, concrete, etc.). Because of its versatility, the product is also applicable on previously painted/finished surfaces with quartz, silicate or acrylic-siloxane paints, cement or lime-based plasters. ANTIGRAF PERMANENT exhibits excellent resistance to the penetration of any paint and ink: it also shows high toughness and resistance to abrasion, high resistance to UV rays (does not become yellow to light) and to external atmospheric/climatic agents. The protective treatment with ANTIGRAF PERMANENT allows to preserve the treated materials from the penetration of graffiti for several cleaning cycles (at least 10 cleaning cycles using the specific ecological remover ECO 7 G).

Packaging: 5kg/can
Consumption: 8-10m2/lt

Περιγραφή

Περιγραφή

ANTIGRAF PERMANENT

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το ANTIGRAF PERMANENT βασίζεται σε ένα σύστημα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, “ελεύθερο από διαλύτες”, ειδικά για την μόνιμη προστασία από γκράφιτι και βανδαλισμό που λερώνουν γενικά τα απορροφητικά υποστρώματα (φυσική πέτρα, σκυρόδεμα κλπ.). Λόγω της ευελιξίας του, το προϊόν είναι επίσης εφαρμόσιμο σε παλαιωμένες / τελειωμένες επιφάνειες με χρώματα από χαλαζία, πυριτική ή ακρυλική-σιλοξάνη, τσιμεντοκονίαμα ή ασβεστοκονίαμα. Το ANTIGRAF PERMANENT επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη διείσδυση οποιουδήποτε χρώματος και μελάνης: παρουσιάζει επίσης υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στην τριβή, υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV (δεν γίνεται κίτρινη έως φως) και σε εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς / κλιματολογικούς παράγοντες. Η προστασία με το ANTIGRAF PERMANENT επιτρέπει την μη  διείσδυση των γκράφιτι για διάφορους κύκλους καθαρισμού (τουλάχιστον 10 κύκλοι καθαρισμού χρησιμοποιώντας το ειδικό οικολογικό καθαριστικό ECO 7 G).

Συσκευασία: 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 8-10m2/lt