Περιγραφή

Περιγραφή

AΝTISALI A

Υ∆ΡΟΦΟΒΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΗΛΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ

Το ANTISALI A είναι ένα υδρόφοβο και υδροαπωθητικό υλικό τριχοειδούς διείσδυσης σε υδατικό γαλάκτωμα που περιλαμβάνει υψηλά ποσοστά σιλάνια και σιλοξάνες με σκοπό να παρέχει στεγανοποίηση αλλά και ταυτόχρονα υψηλή προστασία από την δημιουργία αλάτων σε φυσικούς λίθους και τούβλα, κεραμίδια και κατασκευές από σκυρόδεμα. Το προϊόν δεν αλλοιώνει το χρώμα της επιφανείας, δεν επιδρά στο πορώδες του υλικού καθώς και στην θερμοδυναμική του ισορροπία.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 5-10m2/lt