Περιγραφή

Περιγραφή

AΝTISALI A

WATER-BASED, CAPILLARY HYDROPHOBIC IMPREGNANT FOR THE PROTECTIVE TREATMENT OF FACADES AGAINTS SALT EFFLORESCENCE

ANTISALI A is a product based on a special mix of silanes and siloxanes oligomers diluted in aqueous emulsion, specifically suited for the anti-salt preventive protection of facades made in natural stones, bricks or mineral absorbent substrates. The product is characterized by a low viscosity which allows it to deeply penetrate into the materials. ANTISALI A makes extremely hydrophobic and hydro-repellent the capillaries of the treated materials, allowing to avoid the penetration and passage of water and, therefore, the migration of salts outwards due to evaporation of the water itself. This avoids the formation of salt efflorescences on the treated surfaces. The product does not modify the color appearance of the surface, respecting its original characteristics. The application of ANTISALI A does not change the breathability of the support and does not reduce its permeability to water vapor. ANTISALI A and shows a high resistance to U.V. rays.

Packaging: 5lt/plastic tank
Consumption: 5-10m2/lt

Περιγραφή

Περιγραφή

AΝTISALI A

Υ∆ΡΟΦΟΒΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΗΛΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ

Το ANTISALI A είναι ένα υδρόφοβο και υδροαπωθητικό υλικό τριχοειδούς διείσδυσης σε υδατικό γαλάκτωμα που περιλαμβάνει υψηλά ποσοστά σιλάνια και σιλοξάνες με σκοπό να παρέχει στεγανοποίηση αλλά και ταυτόχρονα υψηλή προστασία από την δημιουργία αλάτων σε φυσικούς λίθους και τούβλα, κεραμίδια και κατασκευές από σκυρόδεμα. Το προϊόν δεν αλλοιώνει το χρώμα της επιφανείας, δεν επιδρά στο πορώδες του υλικού καθώς και στην θερμοδυναμική του ισορροπία.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 5-10m2/lt