Περιγραφή

Περιγραφή

MIKROSANA

COLLOIDAL CALCIUM AND ACTIVE SILICA MIXTURE FOR CONSOLIDATING INJECTIONS

MIKROSANA is a mixture of cement-free binders, recommended for injecting consolidation of brick, stone and mixed structures. Its hydraulic grip is based on the active lime-microsilica reaction and the presence of hydraulic calcium free of harmful soluble salts. Its exceptional fluidity, coupled with extremely small particle size, allows it to penetrate less than 1.5 mm pores and cracks. The addition of natural and artificial pozzolans allows progressive hydration and hardening beyond the standard 28 days of ripening. MIKROSANA, thanks to its particular constituents, is totally compatible with old mortars, which makes its use particularly recommended for the injection consolidation of antique plasters, even in the presence of frescoes.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 1,5kg/lt (20-23% water/bag)

MIKROSANA

Brand: AZICHEM
Περιγραφή

Περιγραφή

MIKROSANA

ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΕΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ

Το MIKROSANA είναι ένα φυσικό ένεμα υψηλής ρευστότητας, για την πλήρωση μικρορωγμών, κενών σε σοβάδες και επιχρίσματα καθώς και λεπτών αρμολογημάτων (7 Mpa). Η συγκολλητική του ικανότητα βασίζεται στην ενεργή αντίδραση φυσικής υδραυλικής ασβέστου και μικροπυρριτίου  σε συνδυασμό με λεπτόκοκκα αδρανή (<7mm) επιτρέποντας να διεισδύσει σε ρωγμές < 1,5 mm. Περιέχει φυσικές και τεχνητές ποζολάνες που επιτρέπουν την προοδευτική ενυδάτωση και σκλήρυνση πέραν των 28 ημερών ωρίμανσης. Είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα φυσικά κονιάματα, και προσφέρεται για την ενοποίηση ακόμη των έγχρωμων επιφανειών με την παρουσία τοιχογραφιών.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,5kg/lt (20-23% νερό/σάκο)