Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 77T

ΕΝΕΣΙΜΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕΤΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το FLUECO 77T είναι έτοιμο προς χρήση χυτό ινοπλισμένο  θιξοτροπικό κονίαμα σχετικής διόγκωσης ειδικά σχεδιασμένο για ενέματα για την εφαρμογή μεταλλικών στοιχείων σε οριζόντια, γωνιακά ή κατακόρυφα τμήματα. Προστατεύει χαλύβδινα καλώδια, αγκύρια  και  ράβδους που εκτίθενται σε υψηλή τάση εφελκυσμού, φαινομένου διάβρωσης λόγω τάσεων.

Συσκευασία: 20 kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,55 kg / dm3

FLUECO 77T

Brand: DRACO
Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 77T

PUMPABLE AND INJECTABLE THIXOTROPIC GROUT WITH HIGH RESISTANCE

FLUECO 77T is a thixotropic grout based on cement that is ready for use. It is specifically formulated for injections into horizontal, angled or overhead sections with no dripping or residual waste for the installation of metal bars and anchors. It protects steel cables and bars exposed to high tensile stress due to stress corrosion phenomenon.

Packaging: 20 kg/bag
Consumption: 1,55kg/dm3