Περιγραφή

Περιγραφή

DRACOSOIL SS

ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το DRACOSOIL SS (λευκό) είναι ένα πρόσμικτο ενός συστατικού κονίαμα, έτοιμο προς χρήση με πυριτικά συνδετικά υλικά. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση και την σταθεροποίηση του εδάφους με ταυτόχρονη μείωση της διαπερατότητας του σε νερό. Εφαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους είτε ως ένεμα με την χρήση νερού είτε ως πρόσμικτο του εδάφους που τοποθετείται με συνεχή ανάμιξη με νερό και συμπύκνωση της επιφανείας.

Συσκευασία: 15kg/σάκο
Κατανάλωση: Ένεμα 15-40% με νερό – Πρόσμικτο με έδαφος από 5-20% και 10-20% νερό