Περιγραφή

Περιγραφή

STATI PILE 60mm/100mm

The STATI PILE is a spiral aluminum micro-pile, r6cm, designed to enhance the carrying capacity of existing foundations where sedimentation has occurred or where the original foundations no longer meet the original design criteria. It can also be used to support foundations in new construction. Thanks to its properties and shape it is capable of absorbing tensile and compressive forces (7.5 tons / stake). This method requires special equipment and is applied to masonry, stone, and metal structures. It is available in 1 meter length with female and male for piling.

Περιγραφή

Περιγραφή

STATI Pile D 60mm/100mm

O STATI Pile D 60mmείναι ένας ελικοειδής μικρο-πάσσαλος αλουμινίου, διαμέτρου 6cm και 10cm σχεδιασμένος για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων θεμελίων όπου σημειώθηκε καθίζηση ή όπου τα αρχικά θεμέλια δεν πληρούν πλέον τα αρχικά κριτήρια σχεδιασμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των θεμελίων σε νέες κατασκευές. Χάρη στις ιδιότητες και το σχήμα του είναι ικανός να απορροφά τις δυνάμεις που δρουν σε εφελκυσμό και συμπίεση (7,5 ton/πάσσαλο και 15 ton/πάσσαλο). Αυτή η μέθοδος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες, λιθοδομές, καθώς και σε μεταλλικές κατασκευές.  Είναι διαθέσιμος σε μήκος του 1 μέτρου με θηλυκό και αρσενικό για σχηματισμό πασσάλων.